5. Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy:

5.1 Kupujúci  je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,  ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 h)  uvedeného zákona.

5.2 Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) uvedeného zákona až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. 

5.3 Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy- prevzatia tovaru. 

5.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa obchodných podmienok má v súlade s vyššie uvedeným zákonom len kupujúci, ktorý je fyzická osoba a tovar jej neslúži na výkon povolania, zamestnania alebo podnikania.

 

5.5 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením - písomnou formou riadnym vypísaním tlačiva Odstúpenie od kúpnej zmluvy  a jeho zaslaním buď elektronicky na adresu petal@petal.sk, alebo poštou na adresu predávajúceho, pričom musí obsahovať identifikáciu kupujúceho ( meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu), číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom v originálnom obale vo forme poistenej zásielky, na adresu predávajúceho uvedenej v bode 1.1 a predávajúci je povinný tovar prevziať späť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.1 týchto obchodných podmienok.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie e-mailom.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

5.6 V prípade, že kupujúci  odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa  nachádza v pôvodnom obale a nie je poškodený, nefunkčný alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby , ktoré od neho prijal na základe zmluvy, t.j. už zaplatenú kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na prepravu, dodanie, poštovné alebo jej zaplatenú časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy  a doručenia tovaru predávajúcemu , alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, t.j. na dobierku, alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim  v tlačive „ Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ste so  spôsobom doručenia platby bezhotovostným prevodom na účet  súhlasili.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy  zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar  odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 
5.7 Primeraná starostlivosť o tovar zo strany kupujúceho musí byť zachovaná.
 

5.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu na adresu sídla predávajúceho. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.9 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 5.5 Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu za tovar a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.