6. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia)
 

6.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

6.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom  internetového  obchodu petal.

 

6.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

6.4 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

6.5 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu s pôvodným obalom tovaru a kópiou dokladu o kúpe tovaru- faktúry.

 
6.6 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba  začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 

6.7 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo  uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že reklamovaný tovar zašle ako poistenú zásielku, nie však na dobierku, na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1  obchodných podmienok buď spolu s vypísaným tlačivom „ Reklamačný protokol“  a kópiou dokladu o kúpe- faktúrou, ktorá slúži zároveň ako záručný list, alebo Reklamačný protokol a kópiu faktúry zašle elektronicky na adresu petal@petal.sk. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. Doručenie reklamovaného tovaru, 2. Doručenie Reklamačného protokolu, 3. Doručenie kópie dokladu o kúpe.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 

6.8 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

6.9 Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie podľa bodu 6.7 kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e- mailovej správy, alebo v písomnej forme.

 

6.10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených  prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

·      odovzdaním opraveného výrobku,
·      výmenou výrobku,
·      vrátením kúpnej ceny výrobku,
·      vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
·      písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
·      jej odôvodnené zamietnutie.
 

6.11 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

6.12 Ak kupujúci reklamáciu uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.


6.13 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

·      Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
·      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
·      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 

6.14 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na:


·      výmenu veci alebo
·      má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Pre účely reklamácie sa za opätovné vyskytnutie vady považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady dvakrát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 
 
6.15 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  
6.16 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
6.17 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
             

6.18 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

6.19 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 
6.20 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, uvedené v Reklamačnom protokole.
 

6.21 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 
6.22 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

·      nepredložením dokladu o zaplatení
·      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
·      uplynutím záručnej doby tovaru mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

·      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku

·      zanedbaním starostlivosti o tovar

·      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a nesprávnym používaním tovaru

·      zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.