OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PETAL.


1. Predmet obchodných podmienok

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky  upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť SOLLEUS, s.r.o., Lesná 5, 927 01  Šaľa, IČO: 36 834 165, zapísaná do obchodného registra  Okresného súdu Trnava , vložka č. 20643/T a fyzickými  alebo právnickými osobami, ktoré využijú prostriedky na diaľku pri kúpe tovarov ( e-shop www.petal.sk).

1.2 Tieto obchodné podmienky sú súčasťou objednávky a kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim formou zásielkového predaja v súvislosti s objednávkou zadanou kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.petal.sk. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

1.3 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu petal, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

1.4 Podrobný opis tovarov  a ich cien ponúkaných predávajúcim je uverejnený na internetových stránkach elektronického obchodu petal.  Kupujúci si objednáva tovar za cenu uvedenú v Objednávke.

1.5 Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu petal vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu ( odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu).

 
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Úplná objednávka tovaru vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu petal je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

2.2 Objednávka je považovaná za úplnú výlučne v prípade, ak všetky údaje kupujúceho v nej uvedené, predovšetkým meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mail a telefonický kontakt, a u právnických osôb tiež IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti sú úplné a pravdivé. Kupujúci je povinný uviesť v Objednávke vždy len pravdivé, úplné a aktuálne informácie.

2.3 Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy  predávajúcim je e- mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky.

2.4 Kupujúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nedodrží alebo poruší obchodné podmienky.

2.5 Zmluvu je možné uzatvoriť  v slovenskom jazyku.
 
3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo uvedenú v záväznej akceptácii objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa bodu 4 Obchodných podmienok, a to buď formou:

·      dobierky pri dodaní tovaru, alebo
·      bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred odoslaním na základe predfaktúry zaslanej predávajúcim kupujúcemu.

3.2 Formu platby je kupujúci povinný uviesť v objednávke tovaru.

3.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar bezhotovostným prevodom , za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia  predfaktúry pri bezhotovostnom prevode, pri doručení na dobierku pri prevzatí tovaru.

3.5 Predávajúci nespoplatňuje spôsob platby na dobierku.

3.6 Platbu na dobierku je možné realizovať pri preprave tovaru v rámci SR, alebo do ČR.
 
4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v prípade, ak je daný tovar na sklade u predávajúceho  v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, v  prípade, ak je tovar na sklade u dodávateľa predávajúceho, v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky.
Ak je uvedené pri tovare „ skladom“, znamená to, že je tovar  na sklade v počte minimálne 1 ks s možnosťou vyexpedovania  najneskôr 5 nasledujúci pracovný  deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom je uvedené „ skladom“, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov z dôvodu umiestnenia tovaru na sklade u dodávateľa.

4.2 V prípade, že predávajúci nemôže uzatvorenú zmluvu splniť, prípadne ju nemôže splniť v dohodnutom termíne alebo kvalite, je povinný o tejto skutočnosti spotrebiteľa informovať v čo najkratšom termíne, a stornovať objednávku . Zároveň je oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie tovarom rovnakej kvality a ceny, pričom kupujúci má právo náhradné plnenie neakceptovať.

V takomto prípade má predávajúci povinnosť  vrátiť kupujúcemu  už uhradenú cenu alebo jej preddavok spolu so všetkými preukázateľne vynaloženými nákladmi, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru v lehote 10 dní odo dňa, keď predávajúci oznámil nemožnosť tovar dodať a kupujúci neakceptoval náhradné plnenie, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke .

4.3 Predávajúci má právo vybaviť väčšie objednávky viacerými čiastkovými dodávkami.

4.4 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.5 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že  obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu a prepravcovi môže následne predávajúci začať reklamačné konanie.


Spôsob dopravy

1.     Preprava v rámci SR
Slovenská pošta, služba Expres kuriér je  určená na rýchle doručenie dokumentov a tovaru v rámci celého Slovenska. V prípade, ak Vás kuriér nezastihne, môžete si balík vyzdvihnúť na pošte do 7 dní. Je možné objednať tovar na dobierku, t.j. platiť budete až pri prevzatí.

Dispozičné služby pre kupujúceho- bez poplatku

Predĺženie odbernej lehoty, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta

Lehota prepravy

nasledujúci pracovný deň po dni podania

Lehota uloženia balíka na pošte

18 dní

Platba na dobierku

Pri prevzatí balíka , v hotovosti


Výsledná cena prepravy závisí od hmotnosti zásielky.

2.     Preprava mimo SR

Preprava mimo SR bude zabezpečovaná Slovenskou poštou ( do ČR)- balík svet, alebo spoločnosťou IN TIME. Výsledná cena prepravy mimo SR závisí od krajiny, do ktorej sa tovar prepravuje a hmotnosti zásielky. 


Prehľad cien prepravy podľa hmotnosti balíka a krajiny, do ktorej má byť balík prepravený:

Balík, hmotnosť

(v kg) do:

Cena prepravy v SR v eur

Cena prepravy do ČR v eur

1

5,70

9,00

2

11,00

3

5,80

5

6,00

12,50

10

6,30

17,00

15

6,60

25,30

20

7,10

28,30

25

7,80

31,20

30

8,50

40

11,4

50

14,8

5. Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy:

5.1 Kupujúci  je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,  ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 h)  uvedeného zákona.

5.2 Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) uvedeného zákona až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. 

5.3 Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy- prevzatia tovaru. 

5.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa obchodných podmienok má v súlade s vyššie uvedeným zákonom len kupujúci, ktorý je fyzická osoba a tovar jej neslúži na výkon povolania, zamestnania alebo podnikania.

 

5.5 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením - písomnou formou riadnym vypísaním tlačiva Odstúpenie od kúpnej zmluvy  a jeho zaslaním buď elektronicky na adresu petal@petal.sk, alebo poštou na adresu predávajúceho, pričom musí obsahovať identifikáciu kupujúceho ( meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu), číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom v originálnom obale vo forme poistenej zásielky, na adresu predávajúceho uvedenej v bode 1.1 a predávajúci je povinný tovar prevziať späť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.1 týchto obchodných podmienok.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie e-mailom.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

5.6 V prípade, že kupujúci  odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa  nachádza v pôvodnom obale a nie je poškodený, nefunkčný alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby , ktoré od neho prijal na základe zmluvy, t.j. už zaplatenú kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na prepravu, dodanie, poštovné alebo jej zaplatenú časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy  a doručenia tovaru predávajúcemu , alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, t.j. na dobierku, alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim  v tlačive „ Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ste so  spôsobom doručenia platby bezhotovostným prevodom na účet  súhlasili.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy  zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar  odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 
5.7 Primeraná starostlivosť o tovar zo strany kupujúceho musí byť zachovaná.
 

5.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu na adresu sídla predávajúceho. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.9 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 5.5 Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu za tovar a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 
6. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia)
 

6.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

6.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom  internetového  obchodu petal.

 

6.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

6.4 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

6.5 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu s pôvodným obalom tovaru a kópiou dokladu o kúpe tovaru- faktúry.

 
6.6 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba  začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 

6.7 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo  uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že reklamovaný tovar zašle ako poistenú zásielku, nie však na dobierku, na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1  obchodných podmienok buď spolu s vypísaným tlačivom „ Reklamačný protokol“  a kópiou dokladu o kúpe- faktúrou, ktorá slúži zároveň ako záručný list, alebo Reklamačný protokol a kópiu faktúry zašle elektronicky na adresu petal@petal.sk. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. Doručenie reklamovaného tovaru, 2. Doručenie Reklamačného protokolu, 3. Doručenie kópie dokladu o kúpe.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 

6.8 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

6.9 Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie podľa bodu 6.7 kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e- mailovej správy, alebo v písomnej forme.

 

6.10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených  prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

·      odovzdaním opraveného výrobku,
·      výmenou výrobku,
·      vrátením kúpnej ceny výrobku,
·      vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
·      písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
·      jej odôvodnené zamietnutie.
 

6.11 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

6.12 Ak kupujúci reklamáciu uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.


6.13 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

·      Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
·      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
·      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 

6.14 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na:


·      výmenu veci alebo
·      má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Pre účely reklamácie sa za opätovné vyskytnutie vady považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady dvakrát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 
 
6.15 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  
6.16 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
6.17 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
             

6.18 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

6.19 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 
6.20 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, uvedené v Reklamačnom protokole.
 

6.21 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 
6.22 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

·      nepredložením dokladu o zaplatení
·      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
·      uplynutím záručnej doby tovaru mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

·      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku

·      zanedbaním starostlivosti o tovar

·      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a nesprávnym používaním tovaru

·      zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

7 Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov 

Pokiaľ má spotrebiteľ za to, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa osobitného zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Avšak predtým, než spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na e-shop so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR. Vzor návrhu na začatie konania je uvedený Prílohe 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov : http://ec.europa.eu/odr 

Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie  podnetov sú v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov:

  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ohľadom dodávok elektriny, plynu, tepla či vody),
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ohľadom verejných služieb a poštových služieb),
  • súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, horeuvedené subjekty oznámia e-shopu začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam v lehote minimálne 15 dní.

E-shop je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení takéhoto sporu v zmysle § 15 Zákon o alternatívnom riešení sporov, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie (ktorá je dozorným orgánom v tejto oblasti) vo výške od 500 do 10 000 EUR. 

Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane.

Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.

Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné (oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH).

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu petal.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná buď písomne, alebo vo forme e-mailových správ, prípadne telefonicky.

8.3 Informácie o tovare umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu petal sú nezáväznými údajmi. Údaje o tovare môžu byť priebežne aktualizované.

8.4 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaj, Zákona o ochrane osobných údajov.

8.5 Všetky informácie zverejnené na internetových stránkach elektronického obchodu petal sú chránené autorským zákonom a môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Informácie o tovare, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, vrátane ich názvu, označenia ako aj ich vyobrazenia, môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov a môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Akákoľvek časť internetových stránok petal, informácií o predávanom tovare a jeho vyobrazenia, nesmie byť kopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou, ani ďalej publikovaná a/alebo šírená, v pôvodnej alebo upravenej forme, ani sprístupnená verejnosti bez pedchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

9.  Tieto obchodné podmienky pre predaj tovarov s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku nadobúdajú účinnosť 01.02.2016.