Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Úplná objednávka tovaru vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu petal je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

2.2 Objednávka je považovaná za úplnú výlučne v prípade, ak všetky údaje kupujúceho v nej uvedené, predovšetkým meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mail a telefonický kontakt, a u právnických osôb tiež IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti sú úplné a pravdivé. Kupujúci je povinný uviesť v Objednávke vždy len pravdivé, úplné a aktuálne informácie.

2.3 Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy  predávajúcim je e- mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky.

2.4 Kupujúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nedodrží alebo poruší obchodné podmienky.

2.5 Zmluvu je možné uzatvoriť  v slovenskom jazyku.